Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

IDROTTSRÖRELSENS VÄRDEGRUND

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Du hittar mer om idrottens gemensamma värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill Länk till annan webbplats..

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen. Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

OM VÄRDEGRUNDEN BRYTS

 • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
 • Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till Svenska Volleybollförbundet.
 • Det går även att ta kontakt med något av alla 19 RF-SISU distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.
 • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
 • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten Länk till annan webbplats., där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
 • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

IDROTTSOMBUDSMANNEN

Under 2018 öppnade RF funktionen idrottsombudsman. Idrottsombudsmannens uppgift är att

 • ta emot ärenden, ge råd och vägledning
 • utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt RF:s stadgar (om bestraffning)
 • hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
 • hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Du kontaktar idrottsombudsmannen på telefon 08-627 40 10 eller e-post idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad.

VISSELBLÅSARTJÄNST

I november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst Länk till annan webbplats.. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att

 • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
 • anmäla misstänkt brott till polis
 • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.

KRAV PÅ REGISTERUTDRAG

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag Länk till annan webbplats..

UTBILDNINGSWEBBEN TRYGG IDROTT

Utbildningen riktar sig till dig som är föreningsledare eller tränare inom idrotten. Syftet är att inleda eller utveckla ert arbete för att skapa en trygg idrott som är fri från kränkande handlingar. Att skapa trygga idrottsmiljöer innebär att arbeta förebyggande, att ha kompetensen att upptäcka om något händer och modet att våga handla om det gör det.

Till utbildningswebben Trygg idrott Länk till annan webbplats.

BARNENS SPELREGLER

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler Länk till annan webbplats. som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten. Föreningar som vill arbeta med Barnens spelregler i sin förening kan kontakta sitt RF-SISU distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

RF har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar kunskapshöjande och rådgivande insatser. Bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

 • Bris – telefonlinje för barn 116 111
 • Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50
 • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

STÖDMATERIAL TILL FÖRENINGAR

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet som RF har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. Ladda ner Skapa trygga idrottsmiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med en idrottskonsulent från sitt RF-SISU distrikt.

VÅGA PRATA OM SEXUELLA ÖVERGREPP

Trots idrottsrörelsens nolltolerans mot mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp så är idrotten inte alltid en trygg plats. I forskningsrapporten Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. görs en genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotternas åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar.

RF har initierat och finansierat studien med syfte att bidra till att stärka idrottsrörelsens gemensamma arbete för att skapa verkligt trygga idrottsmiljöer. Studien visar att idrottsrörelsen tar tydlig ställning mot sexuella övergrepp och ser att en trygg miljö för barn och ungdomar är en självklarhet. Samtidigt krävs fler åtgärder för att förebygga och hantera övergrepp.

Forskaren Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, för i rapporten fram fem rekommendationer till idrottsrörelsen:

 1. Erkänn sexuella övergrepp som förekommande problem inom idrotten
 2. Tydliggör problembilden
 3. Utse ansvariga funktioner och personer
 4. Förändra normer och förhållningssätt
 5. Utveckla åtgärder

Läs rapporten för en utförligare beskrivning av rekommendationerna.

Här kan du läsa mer om RF:s och hela idrottsrörelsens arbete för en tryggare idrott Länk till annan webbplats.

Sponsorer